Tin tức
Thứ tư, 27/10/2021 | 08:52 AM
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ 3 CÔNG KHAI
Ngày đăng: 05.09.2019 15:28

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Số: /KH-TL                                         Quận 5, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ 3 CÔNG KHAI

THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

          Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân,Trường chuyên biệt Tương lai xây dựng Kế hoạch thực hiện “3 công khai” năm học 2019 - 2020 như sau:

I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và  tinh thần cộng đồng trong công tác.

- Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ  đó xây dựng tập thể có tình đoàn kết nội bộ tốt.

-Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.

- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành  viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý  nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II/ NỘI DUNG:

     - Thực hiện 3 công khai theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục về các nội dung sau:

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.

 - Công khai cam kết chất lượng giáo dục: Điều kiện, đối tượng tuyển sinh.Yêu cầu phối hợp giữa gia đình và nhà trường, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của trường, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, kết quả học tập của học sinh.

- Công khai chất lượng giáo dục thực tế

 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

- Cơ sở vật chất: về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh; tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp; số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng ADSL, tường rào bảo vệ trường .

- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo, tổng số CB-CC, hình thức tuyển dụng theo NĐ 116 (biên chế, hợp đồng làm việc); các hình thức hợp đồng khác theo NĐ 68; trình độ đào tạo .

- Số lượng giáo viên, CBQL và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

 3. Công khai thu chi tài chính:

  - Các khoản chi theo từng năm học như: chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, chi tham quan học tập; mức thu nhập của giáo viên, CBQL (mức cao nhất, mức thấp nhất), chi thường xuyên, chi đầu tư sửa chữa, mua sắm.

- Kết quả thực hiện chính sách về trợ cấp hàng năm và miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách xã hội (đính kèm bảng thống kê, báo cáo chi tiết).

III.  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

  1. Hình thức công khai và thời điểm công khai:

   - Công công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, công khai trước toàn thể phụ huynh; các biểu mẫu công khai được niêm yết ở phòng Hội đồng giáo viên, bảng tin của trường để thuận tiện cho mọi người theo dõi.        

- Niêm yết tại trường đảm bảo cho cha mẹ học sinh dễ theo dõi và giám sát.

* Thời điểm công khai: Tháng 9 (đầu năm học), tháng 5 (cuối năm học), tháng 01(sau sơ kết học kỳ I) và các thời điểm có sự thay đổi về các số liệu trong các biểu mẫu công khai.

 3. Thành lập ban chỉ đạo:

  - Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai cấp trường gồm các thành viên sau:

TT

Họ và Tên

Chức Vụ

Nhiệm vụ được giao

1

Bạch Thị Hằng

 Hiệu Trưởng - Bí thư

Trưởng ban

2

Nguyễn Lệ Thủy

PHT - PBT chi bộ

Phó ban

3

Lê Thị Hoa

PHT

Phó ban

4

Nguyễn Thị Như Ý

TT tổ 49 TXH- CTCĐ

Ủy viên

5

Đỗ Thị Minh Châu

Kế toán

Thư ký

6

Trần Thị Hạnh

Ban thanh tra nhân dân

Ủy viên

7

Đỗ Anh Dũng

Trưởng ban đại diệnCMHS

Ủy viên

 

4/ Phân công nhiệm vụ:

       - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai đội ngũ, cán bộ quản lý, tài chính, tài sản, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

       - Hiệu phó chuyên môn, CT công đoàn: chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, của đơn vị. Cùng với hiệu trưởng thực hiện chất lượng giáo dục của đơn vị.

       - Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên, giám sát, đôn đốc  các hoạt động công khai của đơn vị. Phối hợp cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

        - Hiệu phó phụ trách công tác bán trú: chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai về cơ sở vật chất và cùng với Hiệu trưởng thực hiện chất lượng giáo dục của đơn vị

         - Tổ trưởng Chuyên môn: Thực hiện thống kê kết quả giảng dạy và giáo dục của cá nhân, tổ, kết quả tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, tự đánh giá phân loại giáo viên  trong tổ hàng năm để thực hiện công khai theo quy định.

         - Bộ phận tài vụ: Quyết toán thu - chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu.

        Trên đây là kế hoạch thực hiện quy chế công khai của Trường Chuyên biệt Tương Lai. Đề nghị các thành viên trong hội đồng sư phạm nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- LưuVT./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Bạch Thị Hằng

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 04: Cô Nguyễn Thị Như Ý, Phan Thanh Liễu, Đặng Thị Tuyết Nhung, Bạch Thị Khánh Linh
 CHÚC MỪNG SINH NHẬT Tháng 11 Cô Đỗ Thị Minh Châu
 THỰC ĐƠN CỦA TRẺ

Ops! page not Found
Ops! page not Found
Thư viện ảnh
  • Hình ảnh các em học Yoga
  • ngay tuu truong